Monday, February 20, 2012

Soyuuuuuuuuz nyerushimyyyyyyyy...

...Respublik svobodnykh, blah, blah, blah.

Also, Putin's keeping it real... Soviet.

No comments:

Post a Comment